आज मिति २०८० साल पौष २३ गतेका दिन महिला, शान्ती र सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन जिल्ला निर्देशक समितिका संयोजक एवंम जिल्ला समन्वय समिति, म्याग्दीका प्रमुख श्री राजकुमार थापा ज्यूको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्देशक समिति म्याग्दीको बैठक समपन्न। बैठकका निर्णयहरु देहायबमोजिम रहेको छ ।
निर्णय नं १
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागी सरोकारवाला सबै निकायलाई प्रतिबद्ध बनाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं २
सबै स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागी कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय निर्देशक समिति नियमानुसार गठन गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ३
महिला, बालबालिका र शान्ती सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले गरेका कार्यहरुको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar