अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना

सूचिकृत गरिएको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७३/०९/२०)

 निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३ अनुसार मिति २०७३।०८।१५ गते  प्रकाशित प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी प्रकाशित सार्वजनिक  सूचना  बमोजिम पर्न आएका आवेदनहरु उपर  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्वन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम  सूचिकृत भएका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वाता परीक्षा कार्यक्रम तालिका  निम्नानुसार निर्धारण गरीएकोले सम्वन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ  ।

तपशिल :

   इन्जिनियर पदको लागि  सूचिकृत भएका उम्मेदवारहरु लागि अन्तरवार्ता परीक्षा  कार्यक्रम तालिकाः

सि नं

 

दर्ता नं  र मिति

सूचिकृत हुन सफल भएका उम्मेदवारको नाम  

ठेगाना

अन्तरवार्ता  परीक्षा कार्यक्रम तालिका

 

मिति

समय

स्थान

१९३१/२०७३।०८।२९  श्री विष्णु रिजाल बे न पा-१०, म्याग्दी २०७३।०९।२३ विहान १०:०० बजे

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय  म्याग्दी

१९३४/२०७३।०८।२९ श्री टंकप्रसाद भुसाल बेउलीबास-३, पर्वत

२०७३।०९।२३

 

  सव इन्जिनियर पदको लागि सूचिकृत भएका उम्मेदवारहरु लागि अन्तरवार्ता परीक्षा कार्यक्रम तालिकाः

सि नं

 

दर्ता नं र मिति

 सूचिकृत हुन सफल भएका उम्मेदवारको नाम ठेगाना अन्तरवार्ता  परीक्षा कार्यक्रम तालिका
मिति समय स्थान
१९३०/२०७३।०८।२९  

श्री सुविन जेठीपार

 

 

दग्नाम ८ म्याग्दी

२०७३।०९।२३ विहान ८:०० बजे

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय  म्याग्दी

 

                                                                                                                                                                                 रविन महर्जन

                                                                                                                                                                                    संयोजक

Skip to toolbar