अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सूचना , २०७८।०७९ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पुरस्कार सम्वन्धी
स्वत प्रकाशन(दोस्रो त्रैमासिक ) २०७७/१०/०३ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सुचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ कार्तिक मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
पाँचौ जिल्ला सभा २०७७ २०७७/११/२५ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पाँचौ जिल्ला सभा २०७७ का निर्णयहरु
स्वत प्रकाशन २०७७ श्रावण-असोज २०७७ कार्तिक विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्वत प्रकाशन २०७७ श्रावण-असोज
म्याग्दी जिल्लाको जिल्ला दर-रेट २०७४-७५ २०७४-०५-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४-७५
मेड्पाको प्रगती २०७३-०८-२७ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गरिबी निवारणका लागि लघु उध्दम विकास कार्यक्रम मेड्पाको प्रगती :
जिविसको न्यू.श.का.स.मु. (MCPM)को लागि शखागत जिम्मेवारी | , २०७२-०९-०१ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
न्यू.श.का.स.मु. (MCPM) शखागत जिम्मेवारी |
आ.व. २०७४/०७५ को नीति, मार्गदर्शन तथा बजेट सिलिङ्ग २०७३-०८-२३ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४/०७५ को नीति, मार्गदर्शन तथा बजेट सिलिङ्ग
मुना गाविसमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनवाईको प्रतिवेदन २०७३-०३-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुना गाविसमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनवाईको प्रतिवेदन
D-WASH Plan Myagdi २०७२-०६-०१ WASH Unit Myagdi विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
D-WASH Plan Myagdi
आ.व. ०७२/७३को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७३-०७-२९ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा पाउनेवालाहरुको नामावली ( २०७३ अषाढमा अध्यावधिक ) २०७३-०५-१० सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा पाउनेवालाहरुको नामावली ( २०७३ अषाढमा अध्यावधिक )
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७३-०४-30 योजना र सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा आयोजित आ. व. २०७२/०७३ मा सन्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन |  
वार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७३/०७४ २०७३-०३-२५ जिन्सी शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको आ. व. २०७३/०७४ को वार्षिक खरिद योजना
आ.व. ०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण २०७२-११-१ सामाजिक सुरक्षा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण
पाखापानी गाविसमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन २०७२-११-०२ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२ फागुन ०१ गते म्याग्दी जिल्लाको पाखापानी गाविसमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन
झीं गाविसमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन २०७२-०७-२१ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२ कार्तिक २० गते म्याग्दी जिल्लाको झीं गाविसमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन
जिल्ला विकास योजना ०७३ /७४ , २०७२-११-२३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३ /७४ को जिल्ला विकास योजना पुस्तिका
आ.व. २०७२-७३ को योजना तर्जुमा सम्वन्धी मार्गदर्शन २०७१-०८-१५ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मार्गदर्शन
आ.व. २०७३-७४ को वार्षिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७२ मंसिर १४ गते सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मार्गदर्शन

Skip to toolbar