सूचिकृत गरिएको सूचना |

सूचिकृत गरिएको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७३/०९/२०

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि मिति २०७३।०८।१५ गते  प्रकाशित प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सार्वजनिक  सूचना  बमोजिम पर्न आएका आवेदनहरु उपर  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्वन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम  तपशिलमा उल्लेखित  योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुलाई  सूचिकृत गरिएको ब्यहोरा सम्वन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ |

तपशिल :

इन्जिनियर पदको लागि  सूचिकृत भएका उम्मेदवारहरु

सि नं

दर्ता नं  र मिति  सूचिकृत हुन सफल भएका उम्मेदवारको नाम ठेगाना पद कैफियत

१९३१/२०७३।०८।२९  श्री विष्णु रिजाल   बे न पा-१०, म्याग्दी

ईन्जिनियर

 
१९३४/२०७३।०८।२९ श्री टंकप्रसाद भुसाल बेउलीबास-३, पर्वत

ईन्जिनियर

 

सव इन्जिनियर पदको लागि सूचिकृत भएका उम्मेदवारहरु

सि नं

दर्ता नं र मिति  सूचिकृत हुन सफल भएका उम्मेरवारको नाम ठेगाना पद

कैफियत

१९३०/२०७३।०८।२९  

श्री सुविन जेठीपार

 

  दग्नाम ८ म्याग्दी

सव ईन्जिनियर

 

 

                                                                                                                                        रविन महर्जन

                                                                                                                                          संयोजक

 

Skip to toolbar