प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविसको न्यू.श.का.स.मु. (MCPM)को लागि शखागत जिम्मेवारी | न्यू.स.का.स, प्रकाशन २०७२-०९-०१ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
न्यू.श.का.स.मु. (MCPM) शखागत जिम्मेवारी |
आ.व ०७२/०७३ कार्यसंचालन तालिका प्रकाशन २०७२-०४-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७२/०७३ कार्यसंचालन तालिका
आ.व ०७१/०७२ कार्यसंचालन तालिका प्रकाशन २०७१-०४-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७१/०७२ कार्यसंचालन तालिका
जिविस प्रोफाईल प्रकाशन २०७१-०१-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस प्रोफाईल
NGO प्रोफाईल प्रकाशन २०७२-०८-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
NGO प्रोफाईल
आ.व. ०७२/०७३ को सामाजिक सुरक्षा नामावलि प्रकाशन २०७२-०४-३२ स्थानिय विकास कोषको सचिवालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२/०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने विवरण औषधी उपचार सहित श्रावण मसान्त सम्मको अद्यावधिक ।
Skip to toolbar